Home / Czytelnia / Z ostatniej chwili / Mix - News / FRP pisze do premiera ws. tarczy antykryzysowej

FRP pisze do premiera ws. tarczy antykryzysowej

Forum Rozwoju Przemysłu – dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy organizacjami branżowymi funkcjonującymi w sektorze przemysłowym – wystosowało do premiera Morawieckiego list w imieniu producentów kluczowych dla Polski branż, w którym przedstawione zostały uzgodnione wspólnie postulaty i propozycje zmian ustawowych. Jak czytamy w jego wstępie, „proponowane rozwiązania powinny wprowadzać wystarczające mechanizmy zabezpieczające przedsiębiorstwa zarówno krótko, jak i długoterminowo. Niezmiernie apelujemy o wprowadzenie realnych rozwiązań chroniących przedsiębiorstwa przez skutkami epidemii. Obecnie kluczowym jest zapewnienie płynności tysiącom przedsiębiorstw i zapewnienie milionów miejsc pracy”.

Poniżej treść listu:

Sz. P.

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

W poczuciu obowiązku za kraj, gospodarkę i nasz przemysł, w imieniu producentów kluczowych dla Polski branż, przedstawiamy uzgodnione wspólnie postulaty i propozycje zmian ustawowych.

Proponowane rozwiązania powinny wprowadzać wystarczające mechanizmy zabezpieczające przedsiębiorstwa zarówno krótko jak i długoterminowo. Niezmiernie apelujemy o wprowadzenie realnych rozwiązań chroniących przedsiębiorstwa przez skutkami epidemii. Obecnie kluczowym jest zapewnienie płynności tysiącom przedsiębiorstw i zapewnienie milionów miejsc pracy.

Zaproponowane postulaty i rozwiązania, przesłane do Pana Premiera wraz z Apelem Forum Rozwoju Przemysłu, zostały wypracowane w trybie pilnym przez dziesiątki specjalistów i ekspertów. Wierzymy, że znajdą zrozumienie u Pana i w podległych Panu resortach.

Polskę czeka wielka, niespotykana dotąd próba społeczna i ekonomiczna. Apelujemy o przygotowanie odpowiednich środków zaradczych pozwalających przejść ten kryzys i umożliwiających start w nowych warunkach. Przy uwzględnieniu zmian proponowanych przez praktyków, możemy się w przyszłości okazać mocniejsi niż dotąd byliśmy.

Żaden rozwinięty przemysłowo kraj przez to nie przechodził od kilkudziesięciu lat. Wstrzymane całkowicie jest działanie wielu branż na wszystkich poziomach – produkcja, logistyka, sprzedaż. Takiej sytuacji nie było ani w 2000 ani w 2009 r. Taka nadchodząca fala kryzysu wymaga bardziej znaczących instrumentów wsparcia niż w dotychczasowych propozycjach, takich jak opracowali nasi sąsiedzi z Czech i Niemiec.

Forum Rozwoju Przemysłu jako platforma współpracy kluczowych organizacji przemysłowych w Polsce przekazało Prezesowi Rady Ministrów postulaty w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w kwestiach finansowania, podatków, infrastruktury czy stosunków pracy – wśród nich m.in. apele o:

 • Wprowadzenie mechanizmów ochronnych dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i źródeł kapitału.
 • Przejęcie przez państwo wypłaty zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby lub kwarantanny w wysokości 100% wynagrodzenia osoby ubezpieczonej.
 • Przejęcie przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaty 60% wynagrodzenia pracowników u pracodawcy notującego spadek min. 15 proc. w stosunku do marca 2020 r.
 • Umorzenie danin publicznych dla przedsiębiorców na 6 miesięcy liczone od zobowiązań za marzec 2020 r. - VAT, PIT, CIT, ZUS.

Uwagi ogólne:

Jako działania niezbędne uważamy:

 • objęcie zakładów produkcyjnych instrumentami wspierającymi utrzymanie miejsc pracy – likwidacja limitów pomocy de minimis

Projektowane instrumenty wspierające utrzymanie miejsc pracy, czyli:

 • tzw. 40/40/20 tj. obniżony wymiar czasu pracy i dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g) oraz
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zza),

na które liczyła branża, są skierowane do mikro i być może niektórych MŚP, z uwagi na fakt, że pomoc ta jest udzielana w ramach limitów pomocy de minimis (czyli maksymalnie do 200 tys. EUR z uwzględnieniem wszelkiej innej pomocy de minimis uzyskanej w ciągu 3 lat). Oznacza to, że zaprezentowane instrumenty w praktyce pomijają sektor produkcyjny, w tym sektor motoryzacyjny.

Prosimy o umożliwienie firmom produkcyjnym korzystania z tych instrumentów, poprzez podwyższenie kwot maksymalnych wsparcia, tak aby były one zależne od faktycznych strat danego przedsiębiorstwa. Mówimy tutaj zarówno o możliwości utworzenia osobnego programu pomocowego w oparciu o art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak również skorzystania z instrumentów pomocowych wskazanych w Komunikacie Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Dz.Urz.UE. 2020/C 91 I/01).

Proponujemy również – jako działanie uzupełniające do objęcia firm produkcyjnych powyższymi instrumentami – rozważenie wydłużenia możliwości stosowania powyższych rozwiązań ponad 3 miesiące. W obecnej sytuacji, obawiamy się, że okres ten może być zbyt krótki aby osiągnąć zakładane cele.

 • zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, odpadów i pojazdów

Proponujemy wprowadzenie w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019 poz. 1895 tekst jedn. z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Po art. 139a dodaje się ust. w brzmieniu: nie wykonanie obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 72 ust. 1, za 2020 r. lub nie wykonanie go w całości, nie powoduje obowiązku wniesienia opłaty produktowej, o której mowa w art. 72 ust. 2”.

Równie istotne jest odroczenie terminów realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami dotyczących: ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, nowych wymagań przeciwpożarowych, wnoszenia opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

W obliczu trudności związanych z perturbacjami na rynku zbierania i gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, pojazdami podmioty wprowadzające mogłyby zostać – nie ze swojej winy – zmuszone do poniesienia bardzo wysokich kar administracyjnych (opłat produktowych) z tytułu nieosiągnięcia określonych ustawowo poziomów zbierania i zagospodarowania zużytego sprzętu. Obowiązek ten może jednak być spełniony tylko wówczas, gdy cały sektor działa w niezakłóconych warunkach, przy pełnej dostępności środków technicznych i osobowych, tymczasem wzrastająca z każdym dniem liczba osób zarażonych koronawirusem może doprowadzić do sytuacji, w której zebranie i przetworzenie wymaganej za rok 2020 r. ilości zużytego sprzętu i pojazdów będzie po prostu niemożliwe.

W ustawie nie znalazły się ponadto istotne dla reprezentowanych przez nas przedsiębiorców rozwiązania w zakresie:

 • odroczenie terminu deklaracji CIT-8 za 2019 i deklaracji towarzyszących wraz z odroczeniem terminu płatności zobowiązania;
 • odroczenie terminu złożenia deklaracji VAT-7 o 1-2 m-ce wraz z przesunięciem terminu płatności zobowiązania).
 • przyspieszenie zwrotu VAT;
 • uwolnienie w 14 dni środków z rachunków VAT dla podatników, którzy wystąpią z wnioskiem;
 • zniesienie limitu kosztów podatkowych od finansowania dłużnego dla podatku dochodowego za 2020 (obecnie jedynie 30% EBIDA podatkowej – art. 15c ustawy CIT)

• zawieszenie obowiązywania split-payment, szczególnie dopuszczenie możliwości kompensat (nettingu)

• zawieszenie obowiązywania przepisów o obowiązkach związanych z Bazą Danych Odpadowych

• zawieszenie obowiązku składania obowiązkowych sprawozdań i raportów do organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (PIP, GUS, KAS i inne).

• odroczenie terminu deklaracji CIT-8 za 2019 i deklaracji towarzyszących wraz z odroczeniem terminu płatności zobowiązania

• odroczenie terminu złożenia deklaracji VAT-7 o 1-2 m-ce wraz z przesunięciem terminu płatności zobowiązania)

• przyspieszenie zwrotu VAT

• uwolnienie w 14 dni środków z rachunków VAT dla podatników, którzy wystąpią z wnioskiem

• czasowe zniesienie sankcji i odsetek w przypadku opóźnień w realizacji płatności do ZUS, US oraz kontrahentów.

• zniesienie limitu kosztów podatkowych od finansowania dłużnego dla podatku dochodowego za 2020 (obecnie jedynie 30% EBIDA podatkowej – art. 15c ustawy CIT)

• odroczenie terminów realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami dotyczących: ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, nowych wymagań przeciwpożarowych, wnoszenia opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

• możliwość jednostronnego zawieszenia przez pracodawcę stosowania aktów wewnętrznych tj: regulamin wynagradzania, ZUZP, regulamin pracy, bez konieczności uzgodnień ze związkami zawodowymi

• przełożenie terminu wdrożenie PPK dla firm większych niż 50 pracowników (od kwietnia pierwsze wpłaty)

• zwolnienie z dokonywania wpłat na PPK po stronie pracodawców

Forum Rozwoju Przemysłu to dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy organizacjami branżowymi funkcjonującymi w sektorze przemysłowym, zostało zawiązane pomiędzy: Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (jako inicjatorem powołania Forum), Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań, Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskim Stowarzyszeniem Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskim Związkiem Przemysłu Oponiarskiego oraz Związkiem Pracodawców AGD – APPLiA.

 • Obecnie 0 z 5.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ocena: 0/5 (0 ocen/y)

Dziękujemy za ocenę!

Twoja ocena już została uwzględniona. możesz oceniać tylko raz!

Twoja ocena została zmieniona, dziękujemy za ocenę!

Nie masz uprawnień do pisania komentarzy. Zaloguj się.

Z ostatniej chwili

Firma Trioplast Nyborg inwestuje w wielkoformatową maszynę fleksograficzną Evo XG 8 LR, przeznaczoną do zadruku folii polietylenowych o maksymalnej długości zadruku 1.400 mm oraz maksymalnej szerokości 1.650 mm. Ta przeznaczona do produkcji dużych nakładów opakowań przemysłowych maszyna ma rozpocząć pracę w drugim kwartale 2021 r.

Firma Mimaki Europe, producent drukarek atramentowych i systemów tnących, poinformowała o mianowaniu Takahiro Hirakiego na stanowisko dyrektora zarządzającego. W tej roli zastąpił Yuji Ikedę.

Firma Trotec, jak co roku, zapowiada swoją obecność na 12. edycji targów FestiwalDruku.pl, która odbędzie się już w dniach 9–10 września br. w Expo XXI Warszawa. Na stoisku firmy będzie można przetestować wybrane systemy laserowe i porozmawiać o materiałach grawerskich, oraz – przede wszystkim – zapoznać się z ofertą firmy, w tym z nowościami.

Polecamy

Prenumerata

Zachęcamy do zaprenumerowania naszego pisma.
Wypełnij formularz i dołącz do grona ludzi dobrze poinformowanych.

●Zamawiam prenumeratę●

Reklama

W tym miejscu zamieszczamy cenniki produktów reklamowych w drukowanych wydaniach "Świata DRUKU" oraz informacje techniczne dotyczące ich przygotowania.
Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do działu reklamy:
tel. 42 687 12 92
reklama@swiatdruku.eu

*Informacje o modułach reklamowych do zestawień tematycznych:

Moduły reklamowe do zestawień przygotowywane przez nasze zewnętrzne studio graficzne (w wym. 180 x 40 mm), w oparciu o przesłane do nas w tym celu następujące materiały Klienta:
- logotyp w rozdzielczości 300 dpi (formaty: AI, CDR, EPS, JPEG, PDF lub TIFF)
- nazwa firmy wraz z formą prawną
- adres: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość
- jeden numer telefonu i jeden numer faksu
- jeden adres e-mail i jeden adres strony www
- opis działalności do 600 znaków ze spacjami.

Moduły są przesyłane do Klienta przed drukiem w celu akceptacji.

W cenie modułu zawarta jest jedna poprawka Klienta i wszelkie korekty ewentualnych błędów zawinionych przez naszą redakcję lub studio graficzne.

Dodatkowe zmiany treści są dodatkowo płatne, uzależnione od czasu pracy studia.